Vraag en antwoord

De medewerkers van recherchebureau Gervon werken in heel Nederland en in België.

Ja, zolang dit binnen de grenzen van de wet- en regelgeving is. Het gehele onderzoek speelt zich af in de private sfeer en dient geen opsporingsonderzoek. Daardoor zijn de te hanteren methodes volledig vrij zolang daarmee geen strafbare feiten worden gepleegd.

Nee, want een recherchebureau is geen opsporingsinstantie. Daardoor hebben recherchebureaus niet de bevoegdheden zoals vooral beschreven in het Wetboek van Strafvordering.

Medewerkers van recherchebureaus kunnen echter wel onderzoek doen en met personen praten om aan informatie te komen. Ook mag – als dat nodig is  – van een betrokkene een verklaring worden opgenomen die dan door de geïnterviewde voor akkoord wordt ondertekend. Zo’n ondertekende verklaring kan dan als bewijs dienen. Daarnaast zijn eigen waarnemingen rechtsgeldig en ook dat kan ingebracht worden in een rechtszaak.

Het  voordeel van het inschakelen van Recherchebureau Gervon is dat deze onafhankelijk en objectief is. Een rechter neemt een rapport van ons recherchebureau serieus. Bovendien, als oud-rechercheur van de politie weet Gerard Hoogland op welke details hij moet letten om de juiste informatie boven water te halen.

Ja, al onze medewerkers, particuliere rechercheurs en onderzoekers, zijn in het bezit van een geel legitimatiebewijs dat is afgegeven door de plaatselijke politie. Dit is ons bewijs dat de medewerker van Recherchebureau Gervon officieel erkend is door het ministerie van Justitie en een vergunning heeft om dit werk te verrichten.

Onze onderzoekers zijn speciaal opgeleid en getraind, onder meer bij de politie. Met onze jarenlange onderzoekservaring weten we hoe we mensen onopvallend het beste kunnen observeren, digitaal rechercheren en binnen de grenzen van de wet alle mogelijkheden optimaal te benutten. Dat vergroot de kansen aanzienlijk om de juiste informatie boven water te halen.

Resultaten van onze onderzoeken worden als objectief en onafhankelijk bewijsmateriaal geaccepteerd, omdat Recherchebureau Gervon door het ministerie van Veiligheid en Justitie is erkend. Daardoor staat u een stuk steviger in de rechtszaal.

De opdrachtgever kan er op vertrouwen dat medewerkers van Recherchebureau Gervon de verkregen informatie alleen ter beschikking stelt aan de opdrachtgever.

Onze medewerkers, in welke functie dan ook aangesteld, verplichten zich zowel tijdens, als ook na beëindiging van het dienstverband tot geheimhouding omtrent alle, op welke wijze dan ook, te zijner kennis gekomen bijzonderheden en aangelegenheden van de opdrachtgever of werkgever.

Het is hen verboden inlichtingen of gegevens over bedrijven te verstrekken aan derden, of mondeling of schriftelijk inlichtingen over privé-gegevens of functies van medewerk(st)ers te verstrekken.

Ja, er is altijd een resultaat. De vraag is meer of dit een gewenst of bevredigend resultaat is. Het is daarom van belang om in het eerste vrijblijvende gesprek een goed beeld te krijgen van wat de opdrachtgever wil.  Tijdens dit gesprek wordt aangegeven wat de mogelijkheden van Recherchebureau Gervon zijn.

Zoals bij alle recherchebureaus mag de opdrachtgever verwachten dat tot het uiterste wordt gegaan om de opdracht goed af te ronden. Recherchebureau Gervon onderzoekt, constateert en legt de feiten aan u voor zoals deze zijn, wat betekent dat de uitkomst van het onderzoek vooraf niet vast staat.

Ja onder bepaalde omstandigheden is dit mogelijk. Recherchebureaus zijn bij wet verplicht om de persoon waarnaar onderzoek is verricht hierover op de hoogte te stellen. De te onderzoeken persoon moet van de wet altijd vooraf geïnformeerd worden dat hij onderwerp van onderzoek is, tenzij dit de uitkomst van het onderzoek beïnvloed.

De praktijk leert dan ook dat in de meeste gevallen de onderzochte persoon achteraf geïnformeerd word over het onderzoek van het recherchebureau.

Ja, Recherchebureau Gervon verzamelt de informatie op zo’n wijze dat dit legaal en juridisch toelaatbaar in de rechtszaal is. Informatie kan daardoor als bewijsmateriaal dienen en onze medewerkers kunnen optreden als getuige.

Nee, dat is niet mogelijk. Pas betaald worden bij een gewenst resultaat leidt tot ongewenste financiële prikkels die het onderzoek beïnvloeden. Recherchebureau Gervon werkt als objectief en onafhankelijk particulier onderzoeker en legt de feiten aan u voor zoals deze zijn. Ook als deze nadelig voor u zijn. U betaalt voor het onderzoek, niet voor een bepaalde uitkomst.

Opdrachtgevers kunnen meehelpen door diverse documenten aan te leveren. Het daadwerkelijke rechercheren wordt uitgevoerd door onze ervaren specialisten.

Medewerkers van Rechecherbureau Gervon informeren u regelmatig over de vorderingen van het onderzoek. Vooraf wordt de aanpak van het onderzoek besproken, evenals de contactmomenten. Gedurende het onderzoek bespreken we de ontwikkelingen en eventuele vervolgstappen. Zo bent u doorlopend op de hoogte en heeft u zicht op de tijd en kosten die er mee gemoeid zijn.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.