Klachtenregeling Recherchebureau Gervon

Recherchebureau Gervon voert in opdracht van derden recherche- en advieswerkzaamheden uit en beschikt hiertoe over een zogenaamde POB-vergunning (POB 1341), welke is afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De werkzaamheden worden door recherchebureau Gervon uitgevoerd binnen het kader van wet- en (branche gereguleerde) regelgeving, zoals:

  • Privacygedragscode Particuliere Onderzoeksbureaus
  • Wet particulieren beveiligingsorganisaties en onderzoeksbureaus (Wpbr)
  • Algemene verordening gegevensbescherming (AVGp)

Doelstelling
Deze klachtenregeling beoogt de procedure kenbaar te maken indien er sprake is van een klacht. Dit ten aanzien van de werkzaamheden uitgevoerd door recherchebureau Gervon en/of de door haar ingeschakelde derden.

Definities:
Klacht: elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken schriftelijke gedane uitlating van ongenoegen betreffende de werkzaamheden uitgevoerd door recherchebureau Gervon, dan wel ten aanzien van de door haar ingeschakelde derden. Onder schriftelijk wordt tevens e-mail verstaan.

Betrokkene: iedere (natuurlijke) persoon die in het kader van werkzaamheden door recherchebureau Gervon is benaderd, dan wel in directe zin deel uitmaakt of heeft uitgemaakt van (recherche) onderzoeks- en/of advies werkzaamheden.

Opdrachtgever: de (natuurlijke) persoon en/of rechtspersoon, welke aan recherchebureau Gervon een opdracht heeft verstrekt ten aanzien van (recherche)onderzoeks- en/of advies werkzaamheden.

BPOB: Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus.

Procedure:
Een betrokkene kan, met redenen omkleed, een klacht indienen bij recherchebureau Gervon. De klacht wordt alleen in behandeling genomen, indien deze is voorzien van:
1. een dagtekening;
2. contactgegevens, inclusief e-mailadres;
3. heldere uiteenzetting van de klacht, inclusief één of meerdere concrete vragen ter beantwoording.

Recherchebureau Gervon zal de ontvangst van de klacht uiterlijk binnen 48 uur aan betrokkene bevestigen.

Recherchebureau Gervon zal uiterlijk binnen drie weken na bevestiging van de klacht aan betrokkene, met een inhoudelijke beantwoording van de klacht komen. Mocht recherchebureau Gervon het noodzakelijk achten, alvorens de klacht te kunnen beantwoorden, nadere informatie bij betrokkene en/of opdrachtgever en/of derden te verkrijgen, dan kan hiermee de termijn van drie weken worden verlengd. Betrokkene zal hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld.

Naar oordeel van recherchebureau Gervon, kan de klacht ter kennisgeving aan de opdrachtgever worden gebracht.

Indien recherchebureau Gervon het noodzakelijk acht de klacht mondeling met betrokkene te bespreken, zal betrokkene hiertoe schriftelijk worden uitgenodigd. Klachten worden opgenomen in de klachtenadministratie van recherchebureau Gervon. Deze administratie bevat de klacht alsook de overige correspondentie welke in directe zin deel uitmaken van de klacht.

Mocht recherchebureau Gervon naar oordeel van betrokkene te kort zijn geschoten in de beantwoording van de klacht, dan wel is naar oordeel van betrokkene op andere wijze onvoldoende opvolging gegeven aan de klacht, dan bestaat voor betrokkene de mogelijkheid gebruik te maken van de klachtenprocedure van de BPOB.

In dat geval geeft betrokkene, met het indienen van een klacht bij de BPOB, toestemming aan recherchebureau Gervon alle, naar oordeel van recherchebureau Gervon, relevante gegevens uit het betreffende klacht en/of (recherche) onderzoeks- en/of adviesdossier, op verzoek van de BPOB ter beschikking te stellen.

Recherchebureau Gervon zal zich binden aan de uitkomst van de klachtenprocedure bij de BPOB.