Voor overheden: uitkeringsfraude

uitkeringsfraude vaststellenWilt u als gemeente of uitkeringsinstantie ervoor zorgen dat uitgekeerd gemeenschapsgeld gaat naar die mensen die het echt nodig hebben? En wilt u profiteurs keihard aanpakken? Recherchebureau Gervon levert uw (semi-)overheidsorganisatie munitie om onterechte uitkeringen stop te zetten en terug te vorderen.

Jaarlijks keren (semi-)overheden miljoenen euro’s uit aan hulpbehoevenden in de Nederlandse gemeenschap. De verzorgingsstaat is een mooi systeem, maar een waarvan misbruik wordt gemaakt. Gewoon, omdat het kan.

Uitkeringsfraude maakt het een onnodig duur en haast onhoudbaar systeem. Fraudeurs er mee weg laten komen zorgt er steevast voor dat opnieuw mensen onterecht hun hand ophouden. De maatschappelijke roep om uitkeringsfraude aan te pakken wordt dan ook steeds luider.

Mag een particulier onderzoeksbureau fraude onderzoeken?

Alle overheidsorganisaties kunnen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo) derden een (tijdelijke) aanstelling geven als toezichthouder. Zo ook aan recherchebureau Gervon die de mogelijke uitkeringsfraude vanuit deze hoedanigheid onderzoekt. Dit zorgt ervoor dat er een juridisch kader is waardoor de beslissing om een uitkering te beëindigen met succes bij een rechter stand kan houden.

In veel gevallen weegt de investeringen van een fraudeonderzoek op tegen besparingen aan onterecht uitgekeerd gemeenschapsgeld. Niet alleen die ene onterechte uitkering wordt bespaard, maar ook de kosten van toekomstige fraudeurs die hierdoor worden afgeschrikt.

Welke vormen van uitkeringsfraude onderzoekt Gervon?

Recherchebureau Gervon heeft de middelen en de mogelijkheden om bijna alle vormen van uitkeringsfraude aan te pakken. De meest voorkomende zijn:

  • Bijstandsfraude
  • Pensioenfraude
  • PGB-fraude
  • WW-fraude
  • Ziektewetfraude

Waar richt het onderzoek naar uitkeringsfraude zich op?

Recherchebureau Gervon richt zich op waarheidsvinding en verifieert of datgene wat uitgesproken of aangedragen is door de uitkeringsgerechtigde feitelijk de praktijk is. Per geval wordt de situatie met de casemanager doorgesproken. Op basis van zijn vermoedens nemen we de mogelijkheden door voor een fraudeonderzoek.

De eerste twee weken wordt gezocht naar aanknopingspunten die erop duiden dat het vermoeden correct is. Tevens wordt nadrukkelijk gelet op het feit of de handelingen en activiteiten van de uitkeringsgerechtigde bewust of onbewust plaatsvinden.

De bewijslast wordt onder meer verzameld middels en administratief onderzoek en observatie. Na twee weken volgt een evaluatie en worden eventuele vervolgstappen besproken.

Hoe wordt het onderzoek naar uitkeringsfraude uitgevoerd?

De informatie wordt op zo’n wijze verzameld dat dit legaal en juridisch toelaatbaar is. Er wordt efficiënt en discreet gewerkt, waarbij het doel is de uitkeringsgerechtigde niets te laten merken van het feit dat hij doel is van een fraudeonderzoek.

In principe werkt recherchebureau Gervon achter de schermen en is het de medewerker van de gemeente of uitkeringsinstantie die de uitkeringsgerechtigde op de hoogte stelt van het onderzoek en confronteert met de feiten, wanneer dat nodig wordt geacht.

In elk geval richt het fraudeonderzoek zich erop om in de kortst mogelijke tijd resultaten te leveren waarmee uw gemeente of uitkeringsinstantie eventuele vervolgstappen kan ondernemen.

De uitkomst van het onderzoek naar uitkeringsfraude

Recherchebureau Gervon onderzoekt en legt de feiten aan u voor zoals deze zijn. Dat betekent dat er twee mogelijke uitkomsten zijn. Het verhaal van de uitkeringsgerechtigde klopt of er worden feiten aan het licht gebracht waarop de conclusie kan zijn dat de uitkering onterecht wordt verstrekt.

Afhankelijk van de aard van deze feiten en of deze bewust of onbewust hebben plaatsgevonden kan geconcludeerd kan er zelfs sprake zijn van uitkeringsfraude.

In elk geval weet u wat voor vlees u in de kuip hebt.

Wilt u weten of een fraudeonderzoek zinvol is?

Wilt u als (semi-)overheidsorganisaties weten of het in uw zaak zinvol is een onderzoek naar uitkeringsfraude te starten?